HOTELS & RESTAURENTS

Units Completed: 05
 • Kamakshi Hotels Pvt. Ltd.,
  Kondhali, Amraoti Road
 • Haldiram's Hot-Spot,
  , Sadar, Nagpur
 • Haldiram's Restaurant,
  Dharampeth, Nagpur
 • Haldiram's Restaurant,
  Ajni Square, Nagpur
 • Café Dakshini,
  Laxmi Nagar, Nagpur